Print Friendly and PDF

Dio farà una via

Corrado Salmè

Dio farà una via
Dove via non c'è
Dio farà una via
La farà per te
Ciò che Lui ha promesso
Lui lo farà
Ciò che Lui ha detto
Lui lo manterrà

Perché Lui è fedele
Lui è fedele
Lui è fedele con te

Tu farai una via
Dove via non c'è
Tu farai una via
La farai per me
Ciò che Tu hai promesso
Tu lo farai
Ciò che Tu mi hai detto
Tu lo manterrai

Perché Tu sei fedele
Tu sei fedele
Tu sei fedele con me