Print Friendly and PDF

Caro fratello

Evan Schoombie

Caro fratello
Cara sorella
Amo te
Cara sorella
Caro fratello
Amo te

Appartengo a te, appartieni a me
Io prego per te, tu prega per me
Perdono te, perdona me
Amo te, amo te

Dì a tuo padre
Dì a tua figlia
Amo te
Dì a tuo padre
Dì a tua figlio
Amo te

Appartengo a te...

Dì a tua madre
Dì a tua figlia
Amo te
Dì a tua madre
Dì a tuo figlio
Amo te

Appartengo a te...