Vieni a me

Marcelo S. Rodriguez

Vieni a me, vieni a me
Ti amerò come sei
Vieni a me, vieni a me
Ti amerò come sei

Son tuo Padre
Vieni a me
Con la mia mano
Io ti sanerò